Thầy giáo Vật lý hỏi Cu Tèo: -Tèo Vật lý có ứng dụng gì đối với đời sống? -Thưa thầy, Vật lý có thể làm người ta nỗi giận sau đó có thể làm thay đổi vận tốc của ta một cách đột ...